Declarația grupului de inițiativă pentru implementarea proiectului Exit Poll 2020– alegeri prezidențiale

oct. 29, 2020

Membrii grupului de inițiativă au luat act de comunicatul de presă emis la 28 octombrie de Comisia Electorală Centrală, răspunsul emis de către Președintele CEC – dl Emil Cimil în adresa CBS-Research și declarațiile publică făcute de către secretarul CEC – dl Maxim Lebedinschi. Pornind de la conținutul acestora,  declarăm următoarele:

1. În răspunsul expediat de către Președintele CEC se constată că înștiințarea privind desfășurarea sondajului în data de 1 noiembrie nu întrunește rigorile de depunere (ștampila și semnătura nu sunt aplicate corespunzător). Vom înlătura aceste inconveniențe și vom prezenta repetat notificarea în conformitate cu prevederile art. 70 (10) din Codul Electoral.

2. Constatăm că difuzarea comunicatului de presă induce în eroare opinia publică pe mai multe aspecte. În primul rând se afirmă că CEC ar trebui să autorizeze desfășurarea unor sondaje, fie ele și de tip exit poll. Nu există niciun fel de prevederi în legislația Republicii Moldova care ar impune obținerea unor permisiuni sau autorizări din partea oricăror autorități publice pentru a desfășura oricare sondaj. Mai mult, dl Maxim Lebedinshi a declarat public că în Codul Electoral ar exista interdicții pentru desfășurarea sondajelor de opinie în ziua alegerilor. Remarcăm că singurele restricții existente în Codul Electoral se referă la imposibilitatea publicării rezultatelor sondajelor cu 5 zile înainte de alegeri și în ziua alegerilor până la închiderea secțiilor de vot (Art. 70 (10)). Ne arătăm consternați față de situația în care un conducător al CEC declară conștient sau nu falsuri legate de legislația electorală.

3. Afirmațiile care se conțin în răspunsul CEC și comunicatul menționat precum că desfășurarea sondajului prin intermediul telefonului ar afecta cumva secretul votului sunt absolut neîntemeiate. Reiterăm că răspunsurile sunt anonime, notarea răspunsurilor în baza de date  în nici un fel nu sunt asociate cu numărul de telefon a persoanelor chestionate. Numerele de telefon, precum și careva înregistrări ale discuției în cadrul interviurilor nu vor fi stocate sau înregistrate.

4. În ceea ce ține de interpretarea dlui Cimil precum că acest sondaj nu respesctă criteriile unui exit poll, remarcăm că am menționat și în anunțul public că nu este vorba despre un exit poll clasic. În condițiile pandemiei, nu putem expune unui risc suplimentar alegătorii și intervievatorii și vom colecta răspunsurile telefonic, prin intermediul unui sistem de geberare și formare aleatorie și automatizată a numerelor de telefon mobil și selectare aleatorie din lista anonimizată a numerelor de telefon fix. Am apelat la noțiunea de exit poll datorita caracterului uzual al acesteia pentru alegători, exercițiul pe care urmează să-l realizăm având același scop și finalități ca și un exit poll clasic. Singura diferență esențială față de un sondaj cu intervievarea față în față a alegătorilor în preajma secției de votare este interviul la telefon. Esența întrebărilor este însă aceeași – aflarea preferințelor doar a alegătorilor care deja au votat. Cu toate acestea, pentru a evita orice speculații, am decis să oferim sondajului denumirea generică de ”After Poll”.

5. Nu putem să nu remarcăm că președintele CEC și secretarul CEC și-au permis să emită o pretinsă decizie în numele întregii Comisii, în situația în care chestiunea nu a fost examinată în ședință și nu a fost votată cu majoritatea de membri. În esență, o astfel de examinare nici nu ar putea să existe. Deoarece CEC nu are nici un fel de atribuții legale pentru a autoriza, permite sau interzice desfășurarea unui astfel de exercițiu. Considerăm că aceste acțiuni reprezintă o depășire a atribuțiilor de serviciu și abuz în serviciu și vom cere investigarea și atragerea la  răspundere a factorilor de decizie care le-au admis.

Considerăm că comunicatul și răspunsul  CEC reprezintă o tentativă de intimidare a reprezentanților societății civile implicați în orgnizarea și implementarea proiectului, precum si de intimidare a jurnaliștilor care urmează să informeze societatea despre rezultatele obținute.  Mai mult, referințele publice la implicarea poliției, Centrului privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și a Consiliului Audiovizualului în blocarea desfășurării și publicării sondajului le calificăm drept  abuz și încălcare a drepturilor cetățenești, un derapaj antidemocratic deosebit de grav. Cerem membrilor CEC să examineze acțiunile conducerii, să aplice sancțiuni disciplinare pentru abuzurile menționate și să se disocieze de acțiunile ilegale și antidemocratice ale domnilor Dorin Cimil și Maxim Lebedinschi.

Facem apel la observatorii naționali și internaționali, organizațiile internaționale și misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova să ia atitudine față de aceste acțiuni îndreptate împotriva exercitării drepturilor și libertăților democratice.

Reiterăm caracterul absolut legal, transparent și corect al proiectului nostru. Sperăm foarte mult că CEC și alte instituții publice vor reveni în limitele legalității  și vor încuraja participarea cetățenilor în acest exercițiu democratic.

Grupul de inițiativă pentru implementarea proiectului
„Exit Poll 2020 – alegeri prezidențiale”

29 octombrie 2020, Chișinău


Пресс-релиз

Заявление инициативной группы по реализации проекта
Экзитпол 2020 – президентские выборы

Члены инициативной группы приняли к сведению пресс-релиз Центральной избирательной комиссии, выпущенный 28 октября, ответ председателя ЦИК г-на Емила Чимила, данный CBS-Research, и публичные заявления секретаря ЦИК г-на Максима Лебединского. Исходя из их содержания, заявляем следующее:

1. В ответе, направленном председателем ЦИК, констатируется, что уведомление о проведении опроса 1 ноября не соответствует требованиям подачи (печать и подпись поставлены ненадлежащим образом). Мы устраним эти недостатки и повторно представим уведомление, в соответствии с положениями статьи 70(10) Кодекса о выборах.

2. Констатируем, что распространение пресс-релиза вводит в заблуждение общественность по ряду вопросов. Во-первых, утверждается, что ЦИК должна выдавать разрешение на проведение опросов, в том числе относящихся к категории экзитполов. В законодательстве Республики Молдова нет положений, устанавливающих требование о получении  разрешения на проведение любого опроса от каких-либо государственных органов. Более того г-н Максим Лебединский публично заявил, что в Кодексе о выборах имеются запреты на проведение опросов общественного мнения в день выборов. Отметим, что единственное ограничение, имеющееся в Кодексе о выборах, касается недопустимости обнародования результатов опросов за 5 дней до выборов и до закрытия избирательных участков в день выборов (статья 70(10)). Выражаем изумление относительно того, что один из руководителей ЦИК, сознательно или нет, озвучивает выдумки о избирательном законодательстве.

3. Содержащиеся в ответе ЦИК и в названном пресс-релизе утверждения, что проведение опроса по телефону каким-либо образом нарушает тайну голосования, абсолютно необоснованны. Повторяем, что опрос анонимный, а  ответы не связываются в базе данных с номером телефона респондета. Номера телефонов, как и запись разговора в ходе интервьюирования, не будут записаны или сохранены.

4. Относительно трактовки, данной г-на Чимилем, по словам которого данный опрос не соответствует критериям экзитпола, отметим, что мы и в публичном уведомлении указали, что речь идёт не о классическом экзитполе. В условиях пандемии мы не можем подвергать избирателей и интервьюеров дополнительному риску, и оберём ответы по телефону, путем случайной и автоматизированной системы генерации и набора номеров мобильных телефонов и случайного выборки номеров стационарных телефонов из анонимного списка. Понятие экзитпола мы использовали в силу его привычности для избирателей. Мы проведём эту процедуру, преследуя ту же цель и те же конечные результаты, что и в случае классического экзитпола. Единственное существенное отличие от опроса с очным интервьюированием избирателей на выходе с участком для голосования заключается в том, что опрашивать их будут по телефону. Суть вопросов, однако, остаётся той же – это выяснение предпочтений только тех избирателей, которые уже проголосовали. Тем не менее, во избежание любого рода спекуляций, мы решили дать этому опросу обобщённое название „After Poll”.

5. Не можем не отметить, что председатель ЦИК и секретарь ЦИК позволили себе принять мнимое решение от имени всей комиссии, в то время как вопрос не рассматривался на заседании и не был утверждён большинством голосов. По сути, такого рассмотрения и не могло быть, поскольку ЦИК не имеет каких-либо юридических полномочий санкционировать, разрешать или запрещать проведение такого мероприятия. Считаем, что эти действия  превышением служебных полномочий и злоупотреблением служебным положением, потребуем расследования и привлечения к ответственности допустивших их лиц.

Считаем, что пресс-релиз и ответ ЦИК являются попыткой запугать представителей гражданского общества, участвующих в оргнизации и реализации проекта, а также попыткой запугать журналистов, которые должны проинформировать общество о полученных результатах. Более того, мы расцениваем публичные комментарии на тему вмешательства полиции, Центра по защите персональных данных и Совета по телевидению и радио для блокирования проведения и публикации результатов опроса, как злоупотребление и нарушение гражданских прав и особо тяжкое отклонение от демократических норм. Призываем членов ЦИК рассмотреть действия своего руководства, применить дисциплинарные санкции за указанные злоупотребления и отмежеваться от незаконных и антидемократических действий господ Дорина Чимила и Максима Лебединского.

Призываем национальных и международных наблюдателей, международные организации и дипломатические миссии, аккредитованные в Республике Молдова, озвучить свою позицию по поводу этих действий, направленных против реализации демократических прав и свобод.

Вновь заявляем об абсолютно законном, прозрачном и добросовестном характере нашего проекта. Очень надеемся, что ЦИК и другие государственные учреждения вернутся в рамки законности и будут поощрять участие граждан в этом демократическом мероприятии.

Инициативнаягруппа по реализации проекта
„Экзитпол 2020 – президентские выборы”

29 октября 2020, Кишинев

Share This