Ghid privind drepturile consumatorilor și transparența tarifelor

aug. 19, 2020

Pentru a monitoriza eficient cum sunt stabilite tarifele la serviciile comunale şi cum sunt respectate drepturile consumatorilor, întâi de toate trebuie consultate prevederile cadrului legal. Actele normative pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi găsite pe portalul legis.md.

Consiliul local decide asupra formei de organizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Potrivit legislaţiei, sunt prevăzute 2 forme de organizare a acestui serviciu:

  1. gestiune directă – Consiliul local înfiinţează o subdiviziune specializată sau o întreprindere municipală cu autonomie financiară, căreia îi va transmite în administrare sistemele de alimentare cu apă și de canalizare
  2. gestiune delegată – Consiliul local aprobă semnarea unui contract de delegare a gestiunii cu o societate comercială, căreia îi va transmite în concesiune sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.

Drepturile operatorului sunt stabilite în art. 16 din legea 303/2013 şi în punctul 69 din Regulamentul de funcţionare aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentul aprobat de Consiliul local. Operatorul este în drept să aibă acces la contoarele instalate la consumator pentru verificare şi evidenţa consumului. În cazul consumului fraudulos, operatorul are dreptul să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalcularea consumului.

Operatorul este obligat să monitorizeze calitatea apei, să achiziţioneze şi să instaleze contoare la case individuale, din contul tarifului; să elaboreze orar de furnizare a apei, dacă apeductul nu poate asigura alimentarea concomitentă a tuturor consumatorilor; să organizeze serviciul telefonic 24/24 ore; să informeze consumatorii despre volumul de apă produs, distribuit, facturat și despre întreruperile programate; să țină evidența și să răspundă la petiţiile consumatorilor. etc.

Drepturile consumatorilor sunt prevăzute în art. 18 din Legea 303/2013 şi în punctul 66 din Regulamentul de funcţionare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019. Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt neapărat indicate şi în contractul de furnizare a serviciilor comunale. Potrivit cadrului legal, consumatorul are dreptul să fie prezent la citirea datelor contorului şi verificarea acestuia; să fie informat din timp despre întreruperile de apă planificate, să primească informaţii privind tarifele, calitatea apei, consumul, plăţile calculate; să solicite despăgubiri pentru nerespectarea numărului şi duratei întreruperilor neprogramate; să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 ore al operatorului,  ș.a. Consumatorul este obligat să acorde acces reprezentantului operatorului pentru verificarea contorului şi citirea datelor de consum, să informeze operatorul dacă depistează defecţiunea contorului; să achite fără întârziere facturile; să nu execute lucrări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, ș.a.

Componenţa cheltuielilor care se includ în tarif este descrisă în art. 35 alin. (3) a legii 303/2013.Astfel, tariful este compus din cheltuielile de bază (materiale, salariale, de întreținere și exploatare, de distribuire), cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe, cheltuielile de procurare a apei, cheltuielile pentru energia electrică, cheltuielile pentru achiziționarea contoarelor, ș.a.

Etapele de aprobare a tarifelor:

  • Operatorul pregăteşte calculul tarifelor şi îl prezintă spre avizare la ANRE  până la data de 1 iunie;
  • ANRE emite Consiliului local avizul privind cuantumul tarifelor în decurs de               60 zile calendaristice de la data depunerii cererii de către operator;
  • Consiliul local aprobă tarifele în decurs de 60 zile calendaristice de la data primirii avizului de la ANRE privind valoarea tarifelor.

Mai detaliat despre modul de organizare a serviciilor comunale, regulile de formare şi actualizare a tarifelor, drepturile şi responsabilităţile părţilor, etapele de stabilire a cheltuielilor, principiile de efectuare a investițiilor și legislația aferentă,  puteți afla în Ghidul privind drepturile consumatorilor și transparența tarifelor la servicii comunale la nivel local.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul publicaţiei este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Formarea unei rețele de organizații locale active în watchdog-ing și implicare civică”, implementat de Comunitatea „WatchDog.MD” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Share This